اصفهان، میزبان نخستین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل شهری

نخستین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل شهری از هفتم تا دهم شهریورماه ۹۷ در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب …